Turbosound

    Turbosound
    Turbosound
 

(48000)

 

TurbosoundAspektTA890H 1600 , 95Hz- 19000Hz±4dB, 8 om/LMF,16om/HMF, 12 om/HF.  MSPL 140dB.   - .   . 55– 12 .

TurbosoundAspektTA890L 2200 , 45Hz- 250Hz±4dB, 8 .  2 15" .  MSPL 138dB.   - .   . 55– 12 .

CROWNMA

60000 .,